Geen producten (0)

ALGEMENE VOORWAARDEN
Gebaseerd op de modelvoorwaarden van de KVK
Versie 1 april 2012

Naam                                  : Yuchi jewels and Bags

Adres                                  : Salvador Allendestraat 72

Postcode/woonplaats      : 2552NE Den Haag

E-mail                                  : info@yuchi.nl

KvK-nummer                      : 58822410

BTW-nummer                     : NL181787799B01

Telefoon                              : 06-24308302: Maandag t/m vrijdag van 17.00 uur tot 21.00 uur

 

 

1 Algemeen 

1.1 Voordat u een overeenkomst sluit dient u de algemene voorwaarden te aanvaarden. 1.2 Als u artikelen heeft ontvangen die u niet heeft besteld, dan dient u Yuchi Jewels and Bags hiervan z.s.m. op de hoogte te stellen.

 

2 Overeenkomst 

2.1 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaard en er aan de daarbij gestelde voorwaarden is voldaan.
2.2 Indien u het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Yuchi Jewels and Bags onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan u de de overeenkomst ontbinden.

 

3 Producten 

3.1 De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door Yuchi Jewels and Bags in het aanbod worden genoemd.

 

4 Prijzen en betaling 

4.1 Alle prijzen van de artikelen in de webshop zijn vermeld in euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Voordat de overeenkomst gesloten wordt zal de totaalprijs zichtbaar zijn.4.2 Betalingen dienen te geschieden via overboeking vooraf, IDEAL of betaling bij afhalen. Yuchi Jewels and Bags levert pas uit na ontvangst van de verschuldigde betaling. 4.3  Indien na de totstandkoming van de overeenkomst de prijs wordt verhoogd, heeft u het recht de overeenkomst binnen zeven (7) dagen na mededeling de overeenkomst te ontbinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.

 

5  Levering 

5.1 Yuchi Jewels and Bags doet zijn uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk ( in de regel binnen 2 tot 5 werkdagen) na ontvangst betaling uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal u daarvan zo spoedig mogelijk bericht ontvangen. 5.2 Uiterlijk zal het product binnen 30 dagen na bestelling worden geleverd. Is dit niet mogelijk  dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

 

6 Verzending 

6.1 Yuchi Jewels and Bags draagt geen risico voor beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen.

 

7 Retourzendingen en terugbetalingen 

7.1 Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 14 dagen. Eventuele gebreken dienen binnen 5 dagen na ontvangst aan Yuchi Jewels and Bags te worden gemeld per e-mail onder vermelding van het ordernummer. Yuchi Jewels and Bags zal het artikel vervangen of de betaling ongedaan maken. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de geretourneerde artikelen niet zijn gedragen en in ongeschonden staat verkeren. De verzegeling van de Oorbellen mag om hygiënische redenen niet zijn verbroken.7.2 Bij retourzending ,waarbij de reden geen ‘schade’ is, zijn de verzendkosten op eigen risico en keuze voor de klant. Yuchi Jewels and Bags behoudt zich het recht voor om in geval van door de Klant veroorzaakte schade aan geretourneerde artikelen, eventuele kosten in rekening te brengen.

 

8 Gebrekkige producten 

8.1. Yuchi Jewels and Bags raad aan om het geleverde onmiddellijk na ontvangst te onderzoeken en de daarbij gebleken gebreken zo gedetailleerd mogelijk binnen 3 dagen te melden aan Yuchi Jewels and Bags.

 

 9 Garantie 

9.1 Yuchi Jewels and Bags staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
9.2 Een door Yuchi Jewels and Bags, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Yuchi Jewels and Bags jegens Yuchi Jewels and Bags kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
9.3 De koper kan echter geen beroep doen op voormelde garanties in geval van:
a. normale slijtage;
b. onoordeelkundig gebruik en/ of het niet in acht nemen van de
gebruiksaanwijzing;
c. aan het artikel door of namens de koper aangebrachte wijzigingen;
d. beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid;
e. door de koper of door de koper ingeschakelde derden op
eigen initiatief gedurende de garantietermijn verrichte reparaties aan de
geleverde artikelen.

 

10 Aansprakelijkheid 

10.1 Alle producten die in het assortiment van Yuchi Jewels and Bags zijn opgenomen voldoen aan strenge eisen. Yuchi Jewels and Bags kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door Yuchi Jewels and Bags verkochte producten. 10.2 De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Yuchi Jewels and Bags kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Yuchi Jewels and Bags is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op zijn website. 10.3 Yuchi Jewels and Bags is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door Yuchi Jewels and Bags zo spoedig mogelijk worden aangepast. 10.4 Yuchi Jewels and Bags kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

 

11 Elektronische communicatie en bewijs 

11.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen consument enYuchi Jewels and Bags (dan wel door consument ingeschakelde derden), is Yuchi Jewels and Bags niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Yuchi Jewels and Bags. 11.2 De administratie van Yuchi Jewels and Bags geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

 

12 Overmacht 

11.1 In geval van overmacht is Yuchi Jewels and Bags niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de consument ontstane schade, behoudens en voor zover consument als gevolg van de overmacht situatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

 

13 Privacy 

13.1 Yuchi Jewels and Bags verstrekt zonder wettige redenen, of buiten het doel van zijn persoonsregistratie geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt. 13.2 Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.

 

14 Toepasselijk recht 

14.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Yuchi Jewels and Bags partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. 14.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

 

15 Klachten en Geschillen 

15.1 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@yuchi.nl. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.
15.2 Indien het geschil niet tot een oplossing komt, is een ieder der partijen bevoegd het geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter.

 

Facebook Twitter Pinterest

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.